Archiv štítku: matematika

Všechny stránky o matematice pro základní školy. Zlomky, procenta, násobení, rovnice a mnoho dalšího…

Test – přijímací zkoušky na SŠ z matematiky (5)

10 otázek z matematiky k přijímacím zkouškám na střední školu.

U každé otázky je správná jen jedna odpověď.

Test by Vám neměl trvat víc než 15 min.

Test – přijímací zkoušky na SŠ z matematiky (4)

10 otázek z matematiky k přijímacím zkouškám na střední školu.

U každé otázky je správná jen jedna odpověď.

Test by Vám neměl trvat víc než 15 min.

Test – přijímací zkoušky na SŠ z matematiky (3)

10 otázek z matematiky k přijímacím zkouškám na střední školu.

U každé otázky je správná jen jedna odpověď.

Test by Vám neměl trvat víc než 15 min.

Test – přijímací zkoušky na SŠ z matematiky (2)

10 otázek z matematiky k přijímacím zkouškám na střední školu.

U každé otázky je správná jen jedna odpověď.

Test by Vám neměl trvat víc než 15 min.

Test – přijímací zkoušky na SŠ z matematiky (1)

10 otázek z matematiky k přijímacím zkouškám na střední školu.

U každé otázky je správná jen jedna odpověď.

Test by Vám neměl trvat víc než 15 min.

z matematiky

Příprava na přijímací zkoušky na střední školy z matematiky

Připravujete se na přijímací zkoušky z matematiky? Tady najdete několik testů s otázkami, které se objevily v minulých přijímacích zkouškách. Testy mají deset otázek a na konci bude váš test vyhodnocen, včetně zobrazení správných odpovědí.

TEST č.1.TEST č.2.
10 otázek bez časového limitu
z matematiky k
přijímacím zkouškám
10 otázek bez časového limitu
z matematiky k
přijímacím zkouškám
TEST č.3.TEST č.4.
10 těžších otázek z matematiky bez časového limitu k přijímacím zkouškám10 otázek z matematiky, které vycházejí ze SCIO testů k přijímacím zkouškám
TEST č.5.
Dalších 10 otázek z matematiky k přijímacím zkouškám

 

Test – co víte o trojúhelnících?

Na deseti otázkách si vyzkoušejte co víte o trojúhelníku.

Otázka č. 1
Kolik má trojúhelník vnitřních úhlů?

1
2
3
Otázka č. 2
Tupoúhlý trojúhelník je takový, který ...

má všechny úhly větší než 90°.
má alespoň dva úhly větší než 90°.
má jeden úhel větší než 90°.
Otázka č. 3
Kolik je součet vnitřních úhlů trojúhelníku?

180°
270°
360°
Otázka č. 4
Co je výška trojúhelníku?

Délka nejkratší strany trojúhelníku.
Výška je úsečka, jejíž krajní body jsou: vrchol trojúhelníku a pata kolmice (vedené vrcholem) k přímce na níž leží protilehlá strana.
Je úsečka, která spojuje vrchol a střed protilehlé strany.
Otázka č. 5
Co je těžnice trojúhelníku?

Úsečka, která spojuje vrchol a střed protilehlé strany.
Délka nejdelší strany trojúhelníku.
Průměr kružnice opsané.
Otázka č. 6
Co je obvod trojúhelníku?

Součin všech stran trojúhelníku: a.b.c
Dvojnásobek součtu odvěsen: 2(a+b)
Součet délek všech tří stran: a+b+c
Otázka č. 7
Je možné sestrojit trojúhelník, kde součet délek dvou stran je menší strana třetí a+b<c?

Ano
Jen ve zvláštním případě.
Ne
Otázka č. 8
Je možné sestrojit trojúhelník, který má všechny strany i úhly stejné a=b=c, alfa=beta=gama?

Ano, jmenuje se pravoúhlý trojúhelník.
Ano, jmenuje se rovnostranný trojúhelník.
Ne, takový trojúhelník sestrojit nelze.
Otázka č. 9
Co je pravoúhlý trojúhelník?

Má jeden vnitřní úhel pravý (= 90°)
Všechny vnitřní úhly jsou pravé.
Všechny strany mají stejnou délku.
Otázka č. 10
Jaký je vzorec po výpočet obsahu pravoúhlého trojúhelníku?

S=a+b+c
S=a.b.c
S=(a.b)/2
Trojúhelník

Na této stránce vám přineseme všechny informací k trojúhelníku, které budete na základní škole potřebovat. Najdete zde popis obecného trojúhelníku, rozdělení trojúhelníků (rovnostranný, rovnoramenný,…) a jejich zvláštnosti. Samozřejmě i řadu vzorců pro výpočet všeho co s trojúhelníkem souvisí (úhlů, výšek, atd.). Samostatně se pak budeme věnovat „králi trojúhelníků“ – trojúhelníku pravoúhlému.Tak pojďme na to…

Popis obecného trojúhelníku

trojúhelník

Na obrázku vidíte obecný trojúhelník. Obecný trojúhelník píšeme proto, že nemá nic stejného (strany, úhly, výšky,…) ani nijak zvláštního (např. jeden úhel 90°).

Trojúhelník je určen třemi body, kterým říkáme vrcholy trojúhelníka. V našem případě bodem A, B a C. Budeme ho tedy označovat jako trojúhelník ABC.

[pmath size=20]Delta ABC[/pmath]

Nemusí to být vždy ABC, klidně to může být ABH, CGK, MNO, OPR,… Vždy musí jít o tři různé body. Ne tedy AAB, PPM, ale A1A2A3 ano.

Každý trojúhelník má tři strany. V našem případě jsou to úsečky AB, BC a CA. Tyto úsečky se označují malými písmeny podle vrcholu (bodu) proti, kterému leží. Malé a bude úsečka BC, malé b je AC a malé c je úsečka AB. Samozřejmě pokud máte zadán trojúhelník MNO budou jednotlivé strany m, n, o.

Dále máme v trojúhelníku tři úhly (podle toho se jmenuje trojúhelník 🙂 ). Úhel u vrcholu A (mezi úsečkami AB a AC) se nazývá α (alfa), úhlu u vrcholu B (mezi úsečkami AB a BC) se říká β (beta) a úhel u vrcholu C (mezi úsečkami BC a CA) je γ (gama). U úhlů neplatí to co u stran. Označení úhlů se nutně neodvozuje od písmena bodu u kterého leží. I trojúhelník MNO může mít úhly  α,β,γ a zároveň v trojúhelníku ABC mohou být úhly ε,λ,σ. Je potřeba pozorně sledovat zadání.

Výška trojúhelníku je úsečka, jejíž krajní body jsou: vrchol trojúhelníku (na našem obrázku C) a pata kolmice (C1) vedené vrcholem k přímce na níž leží protilehlá strana.
Zjednodušeně: výška je úsečka kolmá na stranu trojúhelníka, která vede do vrcholu ležícího proti této straně. Ta kolmost (úhel 90°) je moc důležitá!
A ještě obecněji: výška je vzdálenost rovnoběžek, kdy na jedné leží vrchol trojúhelníku a na druhé leží strana ležící proti tomuto vrcholu. Na našich obrazcích jsou to ty čárkované přímky.
Jak vidíte na obrázku vpravo nemusí být výška vždy uvnitř trojúhelníku, ale kolmice se vynese „mimo“ trojúhelník.

znázornění výšky trojúhelníku
Těžnice trojúhelníku je úsečka, která spojuje vrchol a střed protilehlé strany. Těžnice se protínají v těžišti.

Kružnice opsaná se nazývá kružnice, která prochází všemi vrcholy tohoto trojúhelníku. Ke každému trojúhelníku lze sestrojit jen jednu opsanou kružnici. Střed kružnice opsané sestrojíme jako průsečík os stran (kolmice na stranu v jejím středu) a jak vyplývá z definice kružnice je vzdálenost všech vrcholů od středu stejná (r).

kružnice opsaná trojúhelníku

Kružnice trojúhelníku opsaná (střed je na průsečíku os stran)

 

Kružnice trojúhelníku vepsaná se dotýká všech stran trojúhelníku a její střed je průsečík os vnitřních úhlů (osa úhlu je přímka, která rozdělí úhel na dva stejné úhly). Vzdálenost středu od stran trojúhelníku je stejná.

kružnice trojúhelníku vepsana

Kružnice trojúhelníku vepsaná (střed leží na průsečíku os vnitřních úhlů)

 

Rovnostranný trojúhelník

Rovnostranný trojúhelník

 

– má všechny strany stejně dlouhé (shodné)
– všechny vnitřní úhly jsou shodné a mají velikost 60°
– všechny výšky a těžnice mají stejnou velikost -> těžnice je stejná jako výška

Obvod: o=3.aObsah: S=(a.va)/2

Rovnoramenný trojúhelník

rovnoramenný trojúhelník

– má shodné dvě strany (ramena). Třetí strana, která má jinou délku je základna.
– úhly při základně (alfa,beta) jsou shodné. Velikost neznáme, ale platí  α = β = (180 – γ)/2
– výška k základně (vc) rozděluje základnu na poloviny.

Pravoúhlý trojúhelník

– má jeden vnitřní úhel pravý. To znamená jeden úhel má velikost 90°
– strany které svírají pravý úhel jsou odvěsny a třetí strana je přepona
– výška na jednu odvěsnu je totožná s druhou odvěsnou a naopak
– průsečík výšek splývá s vrcholem pravého úhlu
– rovnoramenný trojúhelník může být pravoúhlý

druh trojúhelníkudélka stranvelikost úhlůvýškystřed kružnice opsané
ostroúhlýrůznévšechny < 90°protínají se uvnitřleží uvnitř trojúhelníku
tupoúhlýrůznéjeden > 90°se protínají mimo trojúhelníkuleží vně (mimo) trojúhelníku
rovnostrannýshodnévšechny = 60°všechny shodné, totožné s těžnicemishodný s těžištěm i se středem kružnice vepsané
rovnoramennýdvě shodnédva shodnévýšky k ramenům jsou shodnéleží uvnitř trojúhelníku
pravoúhlý(mohou být)
dvě shodné
jeden = 90° (pravý)dvě totožné s odvěsnami průsečík je vrchol pravého úhlu.je středem přepony

 

TEST NA PROCVIČENÍ ZNALOSTI O TROJÚHELNÍKU

Soustava rovnic

U soustav lineárních rovnic se dvěma  neznámými hledáme dvojici čísel, která jsou řešením obou rovnic.

Vzorový příklad:

2x-3y=8
3x-4y=14

Hledáme tedy takové x a y, které budou řešením obou rovnic.

Způsobů řešení soustavy lineárních rovnic je víc. My si představíme tři:

 

Dosazovací metoda

 

Sčítací metoda

 

Srovnávací metoda

 

Dosazovací metoda

1. Z první rovnice vyjádříme x.

2x-3y=8
2x=8+3y
x=4+\dfrac{3}{2}y

2.Tento výsledek dosadíme místo x do druhé rovnice.

3(4+\dfrac{3}{2}y)-4y=14

a vypočítáme y, řešíme jako normální lineární rovnici.

12+\dfrac{9}{2}y-4y=14    sečteme členy s y a číslo 12 převedeme na pravou stranu.

\dfrac{9y-8y}{2}=14-12

\dfrac{1}{2}y=2

y=4 … a máme y

3. Nyní dosadíme zjištěné y do rovnice, kterou jsme určili x v bodě č.1

x=4+\frac{3}{2}y
x=4+\frac{3}{2}4
x=4+\frac{12}{2}
x=4+6
x=10 … a máme x

4. Stačí už jen zkouška dosazením do původní soustavy rovnic:

2x-3y=2*10-3*4=20-12=8
3x-4y=3*10-4*4=30-16=14

Poznámka k dosazovací metodě: nemusíte nutně začínat tím, že vyjádříte x z první rovnice. Vůbec nevadí, pokud nejdříve vyjádříte y a to dosadíte do druhé rovnice. Zároveň nevadí pokud nejdříve vyjádříte neznámou z druhé rovnice a tu dosadíte do první.

Sčítací metoda

1. Při tomto způsobu řešení budeme pracovat s oběma rovnicemi najednou. Rovnice uspořádáme tak, aby stejné neznámé byly pod sebou.

2x-3y=8
3x-4y=14

2. Teď musíme dosáhnout toho, aby člen s x v obou rovnicích byl stejný, ale s opačným znaménkem. První rovnici vynásobíme 3 a druhou rovnici (-2)

6x-9y=24
-6x+8y=-28

3. Teď rovnice pod sebou sečteme (vyruší se tím x a získáme rovnici s jednou neznámou)

6x-9y=24
-6x+8y=-28
==================
-y=-4

Zjistíme kladné y.

y=4

4. Tento výsledek dosadíme do kterékoli rovnice

2x-3*4=8
2x=20
x=10

Srovnávací metoda

U této metody vyjádříme v obou rovnicích stejnou neznámou. Vycházet budeme z toho, že pokud se rovnají levé strany rovnic budou se rovnat i strany pravé.

2x-3y=8
3x-4y=14

2x=8+3y
3x=14+4y

x=4+\frac{3}{2}y
x=\frac{1}{3}+\frac{4}{3}y

A teď, když na levé straně je v obou rovnicích X, budou se rovnat i strany pravé. Získáme tak rovnici s jednou neznámou.

4+\frac{3}{2}y=\frac{14}{3}+\frac{4}{3}y

\frac{3}{2}y-\frac{4}{3}y=\frac{14}{3}-4

{\frac{9-8}{6}y={\frac{14-12}{3}

\frac{1}{6}y=\frac{2}{3}

y=\frac{12}{3}=4

y=4 dosadíme do některé rovnice a získáme x

Proč je matematika důležitá?

Když mi bylo kolem 15 let, tak jsme si s kámošema říkali, „k čemu nám ta matika je, vždyť z toho co se učíme nebudeme nic potřebovat. Na co zlomky, procenta? Stačí, když si spočítám výplatu“, tak jsem byli hloupí. V tomto článku bych Vám chtěl ukázat, proč je matematika důležitá.

V patnácti jsem věděl ….. (nic) o tom jak to v životě chodí (navíc to bylo před revolucí 😉 ) a nedovedl jsem si představit situace, kdy se mi bude matematika hodit. Dnes už mám něco za sebou a můžu Vám s největší naléhavostí říct, že bez matematiky to nejde. A teď vám zkusím přiblížit několik situací, kdy se bez matematiky neobejdete.

Sčítání a odčítání

Začít můžeme u základních početních operací sčítání a odčítání. Možná tomu nebudete věřit, ale je spousta lidí co i pro sečtení 5+7 bere do ruky mobil a hledá kalkulačku. Nejen, že s tím ztrácí zbytečně spoustu času, ale navíc co až kalkulačka po ruce nebude?  Sčítání a odčítání z hlavy do 100 je nutnost a větší čísla umět sečíst / odečíst pod sebe na papíře – stránka o čítání a odčítání pod sebou je ZDE.

Samostatnou kapitolou je sčítání času. Schválně si někdy spočítejte, kolikrát si za den řeknete například „za hodinu půl se sejdeme…“ a v hlavě horlivě přičítáte k aktuálnímu času 1,5. Na to, jak se počítání času  často používá a jak je zvláštní (počítání s násobky 60/24/30 místo obvyklejších 100) se ve škole, podle mého názoru, málo procvičuje.

Násobení a dělení

Násobení je podle mě ještě důležitější než sčítání a odčítání. Nejen v obchodě. Například kolik mám koupit rohlíků, když je nás 5 a každý sní 3, kolik stojí 15 rohlíku, když 1 stojí 3 Kč, nebo kolik si můžu koupit limonád, když mám 100 Kč a jedna stojí 25 Kč atd. …
Velmi doporučuji dobře se naučit násobení a dělení násobky 10 (10, 100, 1000, 10000). Je to jednoduché (přidávají se nuly podle čísla, kterým násobíte) a použijete to poměrně často (počítání s penězi). Navíc vám to pomůže při odhadování přibližných výsledků.
Násobení a dělení potřebujeme v podstatě u každého z odstavců tohoto článku. U procent se násobí a dělí, u obsahů a objemů se bez něj taky neobejdete.

Desetinná čísla

Svět se neskládá jen z celých čísel, ale hlavně z desetinných. Máloco stojí 10 Kč, váží 3 kg nebo měří 1 metr. Spíš se potkáte s tím, že něco stojí 10,80 Kč, váží 3,2 kg a měří 1,82 m a právě s těmito čísly budete sčítat, násobit a počítat procenta.
Zase platí provázanost s ostatními odstavci. Sčítaní a odčítání, násobení a dělení ani procenta se bez desetinných čísel neobejdou. Desetinná čísla vysvětlujeme na této stránce.

Procenta

Podle mě jedna z nejdůležitějších věcí. Každý den se potkáváte s informacemi jako: inflace je 4 % (pominu jestli víte co je inflace), nezaměstnanost je 9%, hypoteční úrok je 3,5%, sleva je 30%, u těchto informací je potřeba si umět představit co počet procent vlastně znamená. Stojí 30% sleva na limonádu za 20 Kč za to, jet přes celé město do supermarketu?   60 % žáků třídy bylo proti, a to je prostě hodně = víc než polovina (víc než 50 %) = většina.
U počítání s procenty je potřeba si vždy uvědomit základ (100%), ke kterému se procentová část vztahuje. Často se třeba srovnávají výkony v jednotlivých letech. Např. prodej v obchodě oproti roku 2012 stoupl o 15 %, může to být napsáno i jako – letos jsme prodali 20680 knih a to je o 15 % víc než loni. V těchto příkladech je potřeba si uvědomit, že loňský rok je 100 % a od něho se počítá nárůst/pokles. Z hlavy byste měli umět počítat minimálně desítky procent (10%, 20%, 30%….). Nic na tom není (spočítáte 10 % – vydělíte základ 10 a vynásobíte 2,3,4…)  a  pomůže vám to se v procentech orientovat. Víte, že 50 % je polovina? 🙂

Zlomky

Se zlomky nebudete tak často počítat (sčítat , počítat složené zlomky,…). Je, ale nutné umět si představit kolik je 2/3, 1/10. Co je víc? Kolik je 1/3 třídy. A to nemluvím o základních 1/4 a 1/2. Často je v novinách např. „2/3 obyvatel nesouhlasí….“ nebo „desetina obyvatel nesouhlasí…“. V kterém případě víc lidí nesouhlasí?

Obvody a obsahy

Potřebujete spočítat kolik potřebujete barvy na vymalování pokoje, kolik semen koupit na osetí záhonku za domem, kolik vody je v sudu? Pak byste měli znát alespoň základní vzorečky pro počítání obsahů a objemů. Alespoň obdélník, kruh a kvádr musíte umět i o půlnoci, a to nejen jak vzorec zní, ale umět ho i používat.

Nechci tu popisovat další početní operace, které budete potřebovat. Bude samozřejmě záležet na vaší profesi. Ta vás v určitých operacích bude specializovat: prodavačka – sčítání odčítání z hlavy do tisíce, řemeslník – převody jednotek, obvody a obsahy, ekonom – sčítání a odčítání do miliónu a především procenta, atd. Nicméně nesmíte se ukolébat pomyšlením, že jiné operace pro vaši profesi nebudete potřebovat, platí to co je napsáno v odstavcích nahoře. Od všech těchto oblastí matematiky musíte znát minimálně základ.

Samostatně se zastavím u těch, kteří uvažujete o tom, že budete soukromě podnikat (v jakémkoli oboru podnikání). V tom případě musíte rozumět nejen oboru svého podnikání, ale i matematika bude pro vás moc důležitá. Nejen pro účetnictví (to pro vás může dělat externí firma), ale orientovat se v nákladech, schopnost určit správnou cenu, odhadnout výhodnost cenových nabídek se bez matematiky neobejde. Pokud tedy nechcete podnikat podle jednoho vtipu:

Potká profesor matematiky bývalého studenta Pepíka, který nebyl v matematice nejsilnější, a ze kterého se stal úspěšný podnikatel.
„Poslouchej Pepíku, tobě ta matematika moc nešla, jak to že se ti tak daří?“
„Ani nevím, pane profesore“ odpoví Pepík.“Koupím za 5 Kč, prodám za 10 Kč a těch  5% mi stačí“

Pokud vtip nechápete, tak honem na tyhle stránky a opakovat procenta.

A proto Vás moc prosím: snažte se umět matematiku – bude se Vám/nám všem dařit líp.

Budeme moc rádi, když se s námi podělíte o situace,kdy jste si uvědomili,že je pro Vás matematika důležitá. Pište do komentáře, nebo sem.

Složené zlomky

\Huge{\frac{\frac{2}{5}}{\frac{1}{2}};~\frac{{7}}{\frac{3}{4}};~\frac{\frac{22}{48}}{\frac{26}{208}};~\frac{\frac{2}{5}}{{3}}}

jsou složené zlomky. Jde vlastně o zlomek, který má v čitateli (nahoře :-)) i ve jmenovateli (dole) zase zlomek. (Pozn. čísla 7 a 3 ze dvou složených zlomků si můžeme představit jako \frac{7}{1};~\frac{3}{1}.) Oba zlomky jsou odděleny hlavní zlomkovou čárou. Hlavní zlomková čára se píše o trochu delší a vždy ve stejné výšce jako znaménko =, +, -,

Složený zlomek zjednodušíme (vypočítáme) tak, že čitatel (horní zlomek) dělíme jmenovatelem (dolním zlomkem).

{\frac{\frac{2}{5}}{\frac{1}{2}}~=~\frac{2}{5}~:~\frac{1}{2}~=}

a jak jste se dozvěděli na stránce o zlomcích Dva zlomky dělíme tak, že první zlomek vynásobíme převráceným druhým zlomkem. (převrácený zlomek vznikne záměnou čitatele a jmenovatele). Náš příklad tedy pokračuje.

={~\frac{2}{5}\times\frac{2}{1}~=~\frac{2\times2}{5\times1}~=~\frac{4}{5}}

A ještě jeden trochu složitější příklad:

{\frac{2 \frac{1}{3}}{\frac{6}{7} + 4}~=}

Smíšené číslo 2 \frac{1}{3} převedeme na zlomek (nepravý zlomek) 2 \frac{1}{3}=\frac{(2*3)+1}{3}=\frac{7}{3} a i číslo 4 převedeme na zlomek \frac{4}{3}. Náš příklad bude vypadat takto:

{\frac{\frac{7}{3}}{\frac{6}{7} + \frac{4}{1}}~=}

Sečteme zlomky ve jmenovateli:

{\frac{\frac{7}{3}}{\frac{6 + (4\times7)}{7}}~=~\frac{\frac{7}{3}}{\frac{34}{7}}}

a teď už můžeme složený zlomek vypočítat, tak, že jmenovatel (horní zlomek) násobíme převráceným zlomkem z jmenovatele.

{\frac{7}{3}\times\frac{7}{34}~=~\frac{7\times7}{3\times34}~=~\frac{49}{102}

Příklady na procvičení počítání složených zlomků jsou ZDE.

Obvody a obsahy

Obvod

Obvod rovinného obrazce je součet délek jeho stran. Označuje se o (malé o) a jednotkou je metr – m (mm, cm, dm…).

Obvod si můžeme představit jako plot kolem pozemku, obvodové (= zdi po obvodu) domu. Obvod fotbalového hřiště je délka postranní čáry. Pokud kolem vystřiženého obrazce nalepíte nit, tak délka této niti je právě jejím obvodem.

Obvod

Délka červené čáry je obvod.

 

Obsah

Obsah je plocha, kterou rovinný obrazec zabírá. Označuje se S a jednotkou je m2 (mm2, cm2, dm2, … podívejte se na tabulku převodu jednotek)

Pokud vystřihnete obrazec z papíru, tak je obsahem právě plocha spotřebovaného papír. U fotbalového hřiště je obsahem plocha trávníku hřiště.

Obsah

Červená barva je obsahem obrazců.

 

Čtverec

Čtverec je rovnoběžník (protilehlé strany jsou rovnoběžné), který má sousední strany na sebe kolmé a stejně dlouhé.

Obvod
o = a + a + a + a = 4a
Obsah
S = a x a = a2

Obdélník

Obdélník je rovnoběžník, který má sousední strany různě dlouhé a na sebe kolmé.

Obvodobdelník
o = 2(a+b)
Obsah
S = a x b

Obecný rovnoběžník

Začali jsme čtvercem a obdélníkem, který je speciální variantou obecné ho rovnoběžníku, pro který platí, že protější strany jsou rovnoběžné a vedlejší strany na sebe nejsou kolmé.

ObvodRovnoběžník
o = 2(a+b)
Obsah
S = a . va = b . vb

Kružnice a kruh

Kružnice je křivka složená z bodů jejichž vzdálenost od bodu S (středu) je r (poloměr).

Kruh je plocha z bodu jejichž vzdálenost o bodu S (středu) je menší než r (poloměr). Jinak řečeno, kruh je plocha ohraničená kružnicí – vnitřek kružnice.

Obvod
o = 2 [pmath size=22]pi~*~r[/pmath]
Obsah
S = [pmath size=22]pi~*~r^2[/pmath]

Příklady procenta (2)

1. Vypočítej 1 % z 200.
2. Vypočítej 1 % z 10400.
3. Maso obsahuje 13 % tuku. Kolik gramů tuku je v 900 g masa?
4. Cena učebnice je 260 Kč a byla zlevněna o 9%. Kolik stojí po zlevnění?
5. Vypočítej 15 % z 820 km.
6. V lednu prodal Autosalón TopCars 35 aut. V únoru 42. O kolik % se zvýšil prodej v únoru oproti lednu.
7. 50 % základu je 44. Vypočítej základ.
8. Školní soutěže se zúčastnilo 40 žáků a to je 16% všech žáků školy. Kolik má škola žáků.
9. Ve škole je 350 žáků. Z toho je 217 chlapců a 133 dívek. Kolik % je chlapců a kolik % je dívek.
10. Dělník má za úkol vyrobit 125 součástek za den. Vyrobil jich 145. O kolik % překročil úkol.

ŘEŠENÍ NAJDETE ZDE