Archiv štítku: rovnice

Soustava rovnic

U soustav lineárních rovnic se dvěma  neznámými hledáme dvojici čísel, která jsou řešením obou rovnic.

Vzorový příklad:

2x-3y=8
3x-4y=14

Hledáme tedy takové x a y, které budou řešením obou rovnic.

Způsobů řešení soustavy lineárních rovnic je víc. My si představíme tři:

 

Dosazovací metoda

 

Sčítací metoda

 

Srovnávací metoda

 

Dosazovací metoda

1. Z první rovnice vyjádříme x.

2x-3y=8
2x=8+3y
x=4+\dfrac{3}{2}y

2.Tento výsledek dosadíme místo x do druhé rovnice.

3(4+\dfrac{3}{2}y)-4y=14

a vypočítáme y, řešíme jako normální lineární rovnici.

12+\dfrac{9}{2}y-4y=14    sečteme členy s y a číslo 12 převedeme na pravou stranu.

\dfrac{9y-8y}{2}=14-12

\dfrac{1}{2}y=2

y=4 … a máme y

3. Nyní dosadíme zjištěné y do rovnice, kterou jsme určili x v bodě č.1

x=4+\frac{3}{2}y
x=4+\frac{3}{2}4
x=4+\frac{12}{2}
x=4+6
x=10 … a máme x

4. Stačí už jen zkouška dosazením do původní soustavy rovnic:

2x-3y=2*10-3*4=20-12=8
3x-4y=3*10-4*4=30-16=14

Poznámka k dosazovací metodě: nemusíte nutně začínat tím, že vyjádříte x z první rovnice. Vůbec nevadí, pokud nejdříve vyjádříte y a to dosadíte do druhé rovnice. Zároveň nevadí pokud nejdříve vyjádříte neznámou z druhé rovnice a tu dosadíte do první.

Sčítací metoda

1. Při tomto způsobu řešení budeme pracovat s oběma rovnicemi najednou. Rovnice uspořádáme tak, aby stejné neznámé byly pod sebou.

2x-3y=8
3x-4y=14

2. Teď musíme dosáhnout toho, aby člen s x v obou rovnicích byl stejný, ale s opačným znaménkem. První rovnici vynásobíme 3 a druhou rovnici (-2)

6x-9y=24
-6x+8y=-28

3. Teď rovnice pod sebou sečteme (vyruší se tím x a získáme rovnici s jednou neznámou)

6x-9y=24
-6x+8y=-28
==================
-y=-4

Zjistíme kladné y.

y=4

4. Tento výsledek dosadíme do kterékoli rovnice

2x-3*4=8
2x=20
x=10

Srovnávací metoda

U této metody vyjádříme v obou rovnicích stejnou neznámou. Vycházet budeme z toho, že pokud se rovnají levé strany rovnic budou se rovnat i strany pravé.

2x-3y=8
3x-4y=14

2x=8+3y
3x=14+4y

x=4+\frac{3}{2}y
x=\frac{1}{3}+\frac{4}{3}y

A teď, když na levé straně je v obou rovnicích X, budou se rovnat i strany pravé. Získáme tak rovnici s jednou neznámou.

4+\frac{3}{2}y=\frac{14}{3}+\frac{4}{3}y

\frac{3}{2}y-\frac{4}{3}y=\frac{14}{3}-4

{\frac{9-8}{6}y={\frac{14-12}{3}

\frac{1}{6}y=\frac{2}{3}

y=\frac{12}{3}=4

y=4 dosadíme do některé rovnice a získáme x

Slovní úlohy řešené rovnicemi

1. Když přičteme k hledanému číslu jeho třetinu, tak dostaneme 48. Určete toto číslo. ŘEŠENÍ

2. Ve třídě je 29 žáků, dívek je o 5 víc než chlapců. Kolik je ve třídě chlapců a kolik dívek? ŘEŠENÍ

3. Petr a Aleš odevzdali dohromady 81 kg sběru. Petr odevzdal o 9 kg více než Aleš. Kolik odevzdal každý? ŘEŠENÍ

Rovnice – úvod

Rovnicí nazýváme takový výraz ve kterém se levá část (rozuměj od rovnítka) rovná části pravé. Např. 5+7=12;~15+25x=68.

Lineární rovnice

pokud lze převézt rovnici na tvar ax+b=0, (za předpokladu, že a a b jsou reálná čísla a ase nerovná 0) tak říkáme rovnici lineární a v tomto případě lineární rovnice s jednou neznámou. A právě jejím řešením se budeme v tomto článku věnovat.

vzorový příklad:

{10+6x=4x+20}

Základní pravidla řešení:

1. Rovnice se nezmění pokud k oběma stranám přičteme (odečteme) stejné číslo.
2. Rovnice se nezmění pokud obě strany vynásobíme (vydělíme) stejným číslem (různým od nuly).
3. Když chceme číslo/neznámou převézt z jedné strany rovnice na druhou, použijeme číslo/neznámou s opačnou početní operaci na OBOU stranách rovnice.
4. Výsledek ověříme zkouškou.

 

Při řešení rovnice se snažíme všechny prvky s neznámou x dostat na jednu stranu (v našem opříkladě je to 6x4x) a všechno ostatní na druhou stranu. Je jedno jestli budou prvky s x nalevo nebo napravo.

Řekněme, že chceme prvky s x dostat na levou stranu rovnice. Musíme tedy převézt 4x z pravé strany na levou a to uděláme tak, že od obou stran rovnice odečteme 4x (používáme vždy opačné znaménko než prvek s x má – viz další příklady)

{10+6x-4x=4x+20-4x}

Tím dosáhneme toho, že na pravé straně nám prvek s x zmizí (vzájemě se odečte) a po úpravě (sečtení/odečtení x na levé straně) dostaneme:

{10+2x=20}

Teď musíme převézt zleva doprava ještě číslo 10. A to tak, že stejně jako s x použijeme opačnou početní operaci. V našem případě od obou stran odečteme číslo 10.

{10+2x-10=20-10}

a to je

{2x=10}

A máme x na jedné straně a číslo na druhé. Ještě se musíme zbavit 2 u 2x, protože teď víme čemu se rovnají 2x a my potřebujeme vědět čemu se rovná jedno x. A opět použijeme opačnou početní operaci. Tady 2 násobí x a proto budeme obě strany rovnice dělit číslem 2.

{\frac{2x}{2}=\frac{10}{2}}

Na levé straně se dvojky vykrátí a zlomek na pravé straně pokrátíme také číslem 2 a dostaneme:

{x=5}

A hurá to je výsledek rovnice.

A samozřejmě zkouška: Celý příspěvek