Štítky: základní pojmy

Kuželosečka

Kuželosečka, průnik kruhové kuželové plochy s o vrcholu O s rovinou α. Podle vzájemné polohy α a s rozlišujeme různé typy kuželoseček: kružnice, je-li rovina α...

Největší společný dělitel

Největší společný dělitel několika přirozených čísel je největší z jejich společných dělitelů. Jsou-li daná čísla navzájem nesoudělná, jejich největší společný dělitel je roven jedné. Užívají...

Nejmenší společný násobek

Nejmenší společný násobek několika přirozených čísel je nejmenší z jejich společných násobků. Nejmenší společný násobek najdeme tak, že daná čísla rozložíme na prvočinitele a potom...

Ludolfovo číslo

π – toto číslo, definované jako poměr mezi délkou a průměrem kružnice, zajímalo matematiky už od dob starého Řecka. Nejdříve bylo dokázáno, že π je...

Kolmé přímky

Kolmé přímky jsou dvě různoběžné přímky, které dělí příslušnou rovinu na čtyři shodné úhly (tyto úhly se pak nazývají pravé). Kolmost se definuje i pro...

Tečna

Tečna křivky v jejím bodě A je limita posloupnosti přímek AB, kde B je bod křivky různý od A, jestliže se B blíží k A;...

Rovina

Rovina je základní geometrický pojem. Eukleidés ji charakterizoval tím, že má jen délku a šířku. V axiomaticky budované geometrii je popsána soustava axiómů, z nichž...

Polorovina

Přímka r v rovině určuje v této rovině dvě množiny bodů; body každé z těchto množin leží na stejné straně od přímky r (to znamená,...

POLOPŘÍMKA

Bod O rozděluje přímku r na dvě části tak, že body každé z nich leží na téže straně od bodu O. Každá z těchto množin...

Koule

Koule je těleso vytvořené rotací kruhu kolem jeho průměru. Střed a poloměr tohoto kruhu jsou střed a poloměr koule. Povrch koule se nazývá kulová plocha;...

Osa

Osa úsečky je kolmice k úsečce vedená jejím středem. Je to množina bodů stejně vzdálených od koncových bodů úsečky. Osy všech tří stran trojúhelníku se protínají...

Mnohostěn

Mnohostěn je geometrický útvar, který je množinou všech bodů ležících uvnitř dané mnohostěnové plochy a na této ploše. Zmíněné mnohostěnová plocha se nazývá povrchem mnohostěnu;...

Dělitel

Dělitel přirozeného čísla a je každé přirozené číslo b takové, že existuje přirozené číslo c, pro které je a = b . c. Říká se pak také, že číslo a je...

Délka

Délka úsečky (též velikost úsečky), vzdálenost jejích koncových bodů. Abstraktně můžeme délku úsečky zavést takto: Uvažujme množinu všech úseček a na ní relaci shodnosti; tato...

Mezikruží

Jsou-li dány dva soustředné kruhy c1 a c2 takové, že poloměr kruhu c2 je větší než poloměr kruhu c1, pak množina všech bodů kruhu c2,které nejsou vnitřními...

Medián

Medián, prostřední hodnota při uspořádání daných hodnot podle velikosti. (Je-li těchto hodnot sudý počet, bereme aritmetický průměr dvou prostředních hodnot.)

Komolý kužel

Je část kužele (jehlanu) ležící mezi dvěma rovinami rovnoběžnými s rovinou jeho podstavy, které s ním mají více než jeden bod společný. Jde-li o rotační...

Nula

Jakožto přirozené číslo je to počet prvků prázdné množiny. V algebraické struktuře tvořené množinou A a binární operací zvanou sčítání se nulou nazývá neutrální prvek...

Axióm

(postulát) je tvrzení, které se nedokazuje, ale přijímá se jako pravdivé. (Např.: Dvěma různými body prochází právě jedna přímka.) V dávné minulosti se rozlišovaly postuláty...

Přímka

Základní geometrický pojem. Eukeidés ji charakterizoval tím, že má délku. V axiomaticky budované geometrii je popsaná soustavou axiomů, z nichž některé uvedeme: 1. Ke každým...